Warunki korzystania z fotografii zawartych na stronie www.fototeo.pl.

W związku z wieloma zapytaniami i niejasnymi sytuacjami dot. wykorzystania zdjęć publikowanych tutaj oraz na fanpage’u facebook.com/fototeoPL informujemy:

 1. Wszelkie fotografie oraz teksty publikowane na www.fototeo.pl są własnością właściciela serwisu i podlegają ochronie w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Niniejsze warunki dotyczą firm i osób prywatnych, z którymi właściciel praw autorskich nie zawarł innej umowy lub ustaleń co do korzystania z fotografii. Za taką umowę uważa się ustalenia pisemne, mailowe, telefoniczne lub osobiste. W razie pytań lub niejasności- proszę o kontakt.
 3. Wykorzystanie zdjęć do celów niekomercyjnych przez osoby prywatne (w tym publikacja na portalach społecznościowych) jest bezpłatna pod warunkiem podania źródła na jeden ze sposobów: poprzez znak wodny na zdjęciu lub podanie działającego linku typu „dofollow” do strony www.fototeo.pl lub też zalinkowanie do fanpage’a: @Fototeo Piotr Bieniecki http://facebook.com/fototeoPL. Preferowane jest jednak udostępnianie za pomocą opcji „udostępnij” na portalu Facebook, o ile to możliwe.Zdjęcia w tym przypadku udostępnione są na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ; wykorzystując zdjęcie udostępniasz również swoją pracę zależną na tych samych warunkach. Preferowane oznaczenie powinno mieć więc mieć poniższy kształt i zawierać DZIAŁAJĄCY link:Foto: Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl na licencji CC BY-NC-SA 4.0W przypadku zdjęć osób wymagany uprzedni kontakt mailowy z autorem, gdyż zdjęcia takie mogą być chronione nie tylko przez prawo autorskie.
 4. Istnieje również możliwość otrzymania niepublikowanych zdjęć przez osobę prywatną lub firmę w dowolnej rozdzielczości i formie (np. bez znaku wodnego) z licencją na dowolne wykorzystanie. Usługa taka jest płatna według ustaleń indywidualnych. Podobnie ma się sprawa ze zdjęciami już z opublikowanymi.
 5. Wykorzystanie komercyjne zdjęć lub ich publikacja w środkach masowego przekazu jest płatna, o ile umowa nie określa inaczej. Za komercyjne wykorzystanie uznaje się użycie zdjęcie w reklamie, do promocji oraz na stronie www i fanpage’u służącemu do promocji lub sprzedaży i wynajmu towarów, usług, nieruchomości, powierzchni reklamowych itp.
 6. Cena licencji na wykorzystanie fotografii ustalana jest indywidualnie i zależy od ilości fotografii, sposobu wykorzystania oraz pól eksploatacji. Ustalenia dokonywane są poprzez kontakt mailowy: biuro@fototeo.pl, telefoniczny: 509 238 150 lub osobisty.
 7. W przypadku nieustalonego wcześniej wykorzystania zdjęcia lub innego materiału znajdującego się na stronie internetowej www.fototeo.pl będącego własnością firmy TEO Piotr Bieniecki do celów komercyjnych, lub też publikacji w środkach masowego przekazu, osoba lub firma korzystająca z tych zdjęć lub materiałów zobowiązuje się do opłaty zgodnie z cennikiem.
 8. Dopuszczalna jest bezpłatna publikacja zdjęć z oficjalnego profilu strony (facebook.com/fototeoPL) na portalu Facebook (i analogicznie w przypadku portalu Google+) poprzez funkcję „udostępnij”. Dopuszczalne jest też bezpośrednie linkowanie do materiałów znajdujących się na stronie www.fototeo.pl.
 9. Podstawą zapłaty za wykorzystane zdjęcia lub inne materiały będzie faktura wystawiona przez właściciela serwisu – firmy TEO Piotr Bieniecki, z siedzibą w Bielsku-Białej.
 10. Termin i sposób płatności będzie określać faktura.
  • opłata za udostępnienie i wykorzystanie zdjęć niepublikowanych lub też publikowanych, ale w wyższej rozdzielczości, do celów prywatnych lub też wykorzystanie z pominięciem warunków z art. 3: od 10 do 50 zł za zdjęcie.
  • opłata za udostępnienie i wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych podlega indywidualnym ustaleniom przed wykorzystaniem zdjęcia: od 20 do 750 zł za zdjęcie.
  • wysokość opłat pobieranych przez właściciela praw wynosi:  niekomercyjne wykorzystanie zdjęcia przez osoby prywatne jest bezpłatne przy spełnieniu warunków z art. 3
  • za dokonane z naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nieustalone wcześniej  i wykorzystanie zdjęcia do celów komercyjnych (w tym także w mediach): 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych)

Osoba lub firma wykorzystująca fotografie publikowane na stronie internetowej www.fototeo.pl stanowiące własność autora poprzez ich wykorzystanie akceptuje powyższe warunki korzystania i zasady płatności. W przypadku dochodzenia wynagrodzenia za złamanie praw autorskich w sądzie- roszczenia autora wynosić będą conajmniej trzykrotność stawek z cennika. W razie braku chęci do polubownego załatwienia sprawy stosowane będą przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które w wielu punktach są bardziej kategoryczne niż zasady niniejszego regulaminu.

Spis części zrealizowanych materiałów archiwalnych znaleźć można tutaj.